Algemene Ledenvergadering RKHAV - 4 juni 2019

 

U wordt uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van R.K.H.A.V. op Dinsdag 4 juni 2019 om 19.30 uur in het clubgebouw

Leden jonger dan 16 jaar mogen zich laten vertegenwoordigen door de ouders.

Verslag ALV 2018

Verslagen commissies

Agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Vaststellen notulen Algemene Ledenvergadering 2018
5. Vaststelling jaarverslagen bestuur en commissies
• jaarverslag Bestuur
• jaarverslag Invictus
• jaarverslag Kantine/Bar
• jaarverslag Technische Commissie
• jaarverslag Trainers
6. Vaststelling jaarverslag penningmeester:
a) Jaarrekening 2018
b) Verslag kascommissie
c) Vaststellen contributie 2019
7. Invulling kascontrolecommissie/notulencommissie
8. (Her)verkiezing bestuursleden

In de voorbije weken stelden verschillende personen zich kandidaat als bestuurslid.
De eerste bestuurstermijn van Monique Allefs & Peggy Pauwels eindigde in september 2018. Martin Lelie beëindigt vanavond zijn bestuursmandaat.

8.1 Herverkiezing Monique Allefs en Peggy Pauwels
De eerste bestuurstermijn van Monique Allefs en Peggy Pauwels eindigde eind september 2018. Beide bestuursleden willen een tweede bestuurstermijn aangaan en stellen zich verkiesbaar.

8.2 Verkiezing nieuwe bestuursleden
In de voorbije weken hebben vijf personen zich aangemeld als kandidaat-bestuurslid. Carlo Thilleman, Frédéric Orban, Sasja de Bruijn, Henk Gerritsen en Sofia Bouzoumita stellen zich in

de bijgaande agendastukken voor. Een breed draagvlak en het vele wachtende werk vraagt om een groot bestuur. Om die reden wordt voorgesteld alle kandidaten in het nieuwe bestuur te verkiezen.

9. Vrijwilligers
10. Rondvraag

 

Wij rekenen alvast op uw aanwezigheid,

 

Namens het bestuur, Martin Lelie, voorzitter RKHAV

Om 21:00 uur wordt de vergadering afgesloten en bieden Martin en Kristien Lelie u een hapje en drankje aan vanwege hun 25-jarig huwelijksjubileum.