Privacy policy


RKHAV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy
policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. RKHAV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met
zich mee dat wij in ieder geval:
● Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;
● Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
● Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
● Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
● Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
● Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als RKHAV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens


Persoonsgegevens van leden of vrijwilligers worden door RKHAV verwerkt ten behoeve van
de volgende doelstelling(en):
● Administratieve doeleinden zoals facturatie
● Communicatie over de club en de atletieksport, wedstrijden, evenementen;
● Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
● Lidmaatschap van RKHAV met als doel het beoefenen van de atletieksport of zich in
te zetten als vrijwilliger voor de club en / of sport
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKHAV de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
● Voornaam;
● Tussenvoegsel;
● Achternaam;
● (Zakelijk) Telefoonnummer;
● (Zakelijk) E-mailadres;
● Geslacht.
● Geboortedatum
Uw persoonsgegevens worden door RKHAV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
● Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees


Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door RKHAV verwerkt ten behoeve
van de volgende doelstelling(en):
● Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
● Lidmaatschap
● Vrijwilligers
● Sponsors
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKHAV de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
● Voornaam;
● Tussenvoegsel;
● Achternaam;
● E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door RKHAV opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:
● Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
● Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
● Het verzorgen van de (financiële) administratie;
● Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
● Het verzorgen van het lidmaatschap en bijbehorende verzekering bij de Atletiekunie
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk
geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk
toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn


RKHAV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
● Alle personen die namens RKHAV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
● We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
● We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als
daar aanleiding toe is;
● We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
● Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren
voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.

 

Vragen


Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

RKHAV
Tav Privacyverantwoordelijke
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.